Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan
หมวดหมู่สินค้า
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสื่อสาร

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Panasonic

ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX (Private Branch Exchange) บางทีเรียกว่าตู้สาขาหรือ ตู้ PBX เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย

ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเองใช้

สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอก หรือชุมสาย

โทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้

Scroll to Top