Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan
หมวดหมู่สินค้า
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสื่อสาร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุมมีดังนี้ อาทิเช่น
1. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในบริษัท องค์กรต่างๆเพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลและเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกได้ดีกว่า และยังป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานอีกด้วย

2. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออกของประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆอาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานและควบคุมประตู ZKTeco/NOD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว ZKTeco/NOD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)-เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP

Scroll to Top